Algemene voorwaarden

Janine & honden is gevestigd in Deventer
 

KvK: 69364397

Website: janine-honden.nl
E-mail: 
info@janine-honden.nl

Voor alle overeenkomsten tussen hondengedragsdeskundige Janine & honden en haar cliënten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle gedragsadviezen, trainingen, coaching, en alle andere diensten en zaken gerelateerd aan de diensten van Janine & honden.

1. Begrippen Janine & honden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Janine & honden

  • Janine & honden is de onderneming die op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen coaching, training, gedragsadvies en gerelateerde diensten aanbiedt.

 • Cliënt

  • Rechtspersoon of natuurlijke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Janine Drenthen

 • Dienst

  • De door Janine & honden aangeboden, training, coaching, gedragsadviezen en aanverwante diensten.

 • Overeenkomst

  • Overeenkomst waardoor Janine & honden zich verbindt tot het aanleveren doormiddel van de door haar aangeboden diensten en de cliënt tot betaling van deze dienst.

2. Aansprakelijkheid

2.1 De cliënt is ter allen tijden verantwoordelijk voor eventuele schade, welke door de cliënt zijn of haar hond veroorzaakt wordt. Deelname aan de diensten van Janine & honden is voor risico van de cliënt.

2.2 Indien de cliënt, meegebrachte bezoekers van cliënt of hond(en) van cliënt enige schade veroorzaken is cliënt hiervoor te allen tijde verantwoordelijk. Dit geldt eveneens voor alle eventuele schade aan materialen van Janine & honden.

2.3 Janine & honden is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade welke tijdens uitoefening van haar diensten mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan. Ook diefstal, schade aan eigendommen, uw hond of derden is geheel voor risico van cliënt.

2.4 Janine & honden adviseert cliënt om een goede verzekering te hebben, dit geldt tevens voor de hond(en) van cliënt.

2.5 Cliënt, inclusief hond(en) van cliënt, welke dermate onredelijke hinder en of overlast veroorzaken kunnen door de (medewerkers van) Janine & honden van voortzetting van de dienst worden uitgesloten. Alle mogelijke uit deze voortvloeiende gemaakte kosten zullen voor rekening van cliënt komen.

2.6 Janine & honden levert professionele diensten. Echter cliënt blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de te verkrijgen resultaten. Janine & honden heeft tevreden klanten maar garanties over resultaten zijn nimmer te geven.

3. Deelname aan de diensten

3.1 De cliënt kan zich telefonisch dan wel per E-mail of per internet via de website voor één van onze diensten aanmelden. Afspraken worden altijd per E-mail aan cliënt bevestigd.

3.2 Na aanmelding ontvangt cliënt een bevestiging via E-mail, met de overeengekomen datum, locatie, tijd en de te maken kosten. Wanneer de dienst binnen twee weken na een aanmelding zal plaatsvinden kan de cliënt worden gevraagd om af te zien van de wettelijke bedenktijd van twee weken.

3.3 De betaling dient uiterlijk 48 uur voorafgaande aan één van de consulten op de rekening van Janine & honden te zijn bijgeschreven dan wel voor aanvang van een dienst contant te worden voldaan.

3.4 Met het formulier voor ontbinding en herroeping dient een overeengekomen dienst binnen de twee weken wettelijke bedenktijd door cliënt te worden geannuleerd. Alle indien van toepassing geleverde diensten zullen naar rato worden verrekend met het terug te retourneren bedrag.

3.5 Wanneer cliënt tijdens een dienstverlening of traject stopt worden hiervan de kosten niet geretourneerd.

4. Betalingen

4.1 Cliënt zal het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen diensten doormiddel van een van de onderstaande mogelijkheden aan Janine & honden voldoen.

 • Overmaking van het verschuldigde bedrag voor de start van de dienst naar:

  • NL86RABO0322329701 t.n.v. Janine & honden

 • Op de dag van de dienst middels een contante betaling. Cliënt ontvangt een kwitantie.

4.2 In het geval van een niet tijdige betaling zal Janine & honden geen diensten leveren.

5. Afmelden van de diensten

5.1 De cliënt dient minimaal 24 uur voor aanvang van de overeengekomen dienst, telefonisch dan wel via E-mail de dienst te annuleren. In het geval dat Janine & honden niet in staat mocht zijn de telefoon te beantwoorden dient de cliënt een boodschap in te spreken.

5.2 Wanneer een hond van cliënt loops is dient de dienst te worden hervat wanneer de loopsheid over is. Loopsheid is nimmer een reden tot terugbetaling aan cliënt.

5.3 Terugbetaling van gemiste diensten vindt nimmer plaats bij afmelding door de cliënt. Enkel met toestemming van Janine & honden kan in deze worden afgeweken.

5.4 Indien een dienst geen doorgang mocht vinden zal de cliënt hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld.

5.6 Bij overmacht kan Janine & honden een overeengekomen dienst tot 2 uur voor aanvangstijd annuleren zonder terugbetaling van eventueel gemaakte kosten.

Tot uiterlijk 2 uur voor aanvangstijd wordt de dienst opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip in de volgende gevallen:

 • Wanneer de temperatuur boven de 25 graden Celsius uitkomt (Leidraad is het KNMI)

 • De temperatuur onder de -5 graden Celsius daalt (leidraad is het KNMI).

 • Bij onweer (in overleg en mede afhankelijk van de ernst van het onweer).

 • Bij niet verwachtte, ernstige gladheid/bevriezing.

5.8 Voor bepaalde gezamenlijke trajecten kan een minimaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende animo kan Janine & honden deze annuleren. In dit geval zal het, mits reeds betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken worden geretourneerd aan cliënt.

5.9 Indien een hond ziek, verwaarloosd, etc. is dan behoud Janine & honden zich te allen tijde het recht voor de dienst te stoppen tot nadere afspraken zonder enig recht op terugbetaling aan cliënt.

7. Gedragstherapie en overige trainingen

7.1 Een cliënt kan van Janine & honden gedragsadvies ontvangen via verschillende diensten waaronder gedragstherapie.

7.2 Het door cliënt te verkrijgen advies is gebaseerd op de ruime ervaring van Janine & honden.

7.3 Advies en/of behandeling leidt nimmer tot enige vorm van aansprakelijkheid van Janine & honden. De eigenaar van de hond blijft te allen tijde geheel aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

7.4 Janine & honden kan op basis van haar ervaring een zeer redelijke inschatting maken van de te behalen verbeteringen van de te behandelen honden. Er worden echter geen garanties gegeven. Hiervoor is deze materie te complex.

7.5 Janine & honden behoudt zich te allen tijde het recht voor een traject stop te zetten indien cliënt onvoldoende meewerkt aan een dienst dan wel adviezen van Janine & honden onvoldoende opvolgt.

8. Overige

8.1 In het geval dat deze algemene voorwaarden in bepaalde gevallen niet voorzien, gelden de aanwijzingen van Janine & honden.

8.2 Tijdens diensten kunnen video’s of foto’s gemaakt worden, echter deze kunnen enkel door Janine & honden worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Wanneer de cliënt dit anders wenst zal dit voor aanvang van de dienst met Janine & honden moeten worden besproken.

8.3 Kennelijke (druk) fouten of vergissingen in het aanbod van Janine & honden op de website, Facebook of in andere publicaties, binden Janine & honden niet.

8.4 Op alle overeenkomsten gesloten met Janine & honden is het Nederlands recht van toepassing.

8.5 Janine & honden behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen dan wel deze te verwijderen. Cliënt zal hiervan in dat geval op de hoogte worden gebracht.

8.6 Janine & honden behoudt het recht voor te allen tijde een cliënt te weigeren of een dienst te beëindigen indien deze cliënt zichzelf of zijn of haar omgeving in gevaar brengt. Ook bij onvoldoende motivatie van cliënt is dit mogelijk.

8.7 Janine & honden is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor enig gevolg, dat direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de op de website, Facebook en andere mediums gegeven informatie.

8.8 Alle rechten van artikelen, content, blogs en dergelijke zijn voorbehouden aan Janine & honden. Deze mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Janine & honden op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, verspreid of op wat voor wijze dan ook worden gebruikt.